Regulaminy

Fot. Wacław Pintal

Regulamin Porządkowy Jeziora Tarnobrzeskiego

§ 1. 1. Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im.A.Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą przy. Al. Niepodległości 2.

2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy.

§ 2. 1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do: zachowania ciszy i spokoju, przestrzegania porządku i czystości, poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,

2. Zabrania się: niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, palenia ognisk, grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych, pływania na materacach, kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom, zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej, wprowadzania zwierząt do wody, poza miejscem do tego wyznaczonym,organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora, biwakowania (rozkładania namiotów), wykonywanie skoków do wody ze sprzętu pływającego

§3.

1. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się trzy bazy: żeglarska, płetwonurkowa i łowisko.

2. W wyżej wymienionych bazach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe.

3. Przebywanie na terenach rekreacyjnych dozwolone jest całodobowo.

4. Ustala się opłatę za wjazd samochodem oraz jednośladem o napędzie spalinowym, według cennika.

5. Inne postanowienia: Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne, Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników, Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą/umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione, Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie akwenu, Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

§4

1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

2. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.

3. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu tel. 15 822-52-53.

4. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

Regulamin Przystani

 

 1. Teren portu obejmują zabudowania tymczasowe, nabrzeże, keja i slip
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzony jest przez pracowników Przystani
 3. Przystań Jachtowa jest miejscem postoju jachtów – wg cennika
 4. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie administracji Przystani załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, pracownik Przystani może dokonać zastępczego przycumowania jednostek w inne miejsca, wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłat należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu  w biurze Przystani
 5. Opłatę za postój wnosi się w gotówce z góry za zadeklarowany czas postoju jednostki
 6. Miejsce i sposób cumowania wyznacza pracownik Przystani
 7. Korzystanie z   wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie w porozumieniu z pracownikiem  Przystani
 8. Opłata portowa obejmuje postój jachtu, korzystanie ze śmietników i sanitariatów
 9. Na Przystani obowiązuje cisza nocna od godz. 20.00 do 8.00 rano
 10. Obowiązuje zakaz mycia naczyń oraz używania środków chemicznych w obrębie Przystani
 11. Dzieci powinny przebywać na terenie Przystani pod opieką dorosłych a dzieci nie umiejące pływać powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe
 12. Na terenie Przystani obowiązuje całkowity zakaz kąpieli
 13. Właściciel/armator jachtu zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia jachtu przed kradzieżą i włamaniem
 14. Administracja Przystani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież jednostki pływającej
 15. Przystań nie odpowiada za niewłaściwe zacumowanie jednostek przy kei
 16. Sezon nawigacyjny trwa od 1 lipca do 30 września
 17. Wstęp na keję posiadają tylko użytkownicy jachtów i innych jednostek pływających.
 18. Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
 19. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się w/w Regulaminowi Przystani

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli

 

 1. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wyznaczone do kąpieli „Jezioro Tarnobrzeskie”.
 1. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na dwie części:
  • dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony pływakami żółtymi,
  • dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony pływakiem koloru czerwonego.
 1. „Jezioro Tarnobrzeskie” jest czynne w godzinach od 1000 do 1800, gdy jest wywieszona biała flaga.
 1. Kolory flagi oznaczają:
  • biała – kąpiel dozwolona
  • czerwona – zakaz kąpieli
 1. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Jeziora Machowskiego pod opieką osób pełnoletnich.
 1. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
 1. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie
 1. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 1. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy będący członkami WOPR.
 1. Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.
 1. Osoby korzystające z „Jeziora Machowskiego” zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 1. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika.
 1. Osobom znajdującym się na terenie „Jeziora Tarnobrzeskiego” nie wolno:
  • przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu,
  • zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać innych osób do wody,
  • zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
  • wprowadzać zwierząt na teren „Jeziora Machowskiego”
 1. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

 

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

Regulaminy :: regulamin kapieliska :: regulamin przystani :: regulaminy porzadkowe :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment

Full tags list

regulamin kapieliska · regulamin przystani · regulaminy porzadkowe